Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

O ιστότοπος www.dreampool.gr έχει σχεδιαστεί με τα κατάλληλα τεχνικά και εσωτερικά συστήματα και είναι σύμφωνος με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2018) GDPR .

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 • παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον τοπικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ»)
 • απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας (www.dreampool.gr)
 • περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πότε θα γίνεται γνωστοποίηση/ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε άλλες εταιρείες και άλλα τρίτα πρόσωπα (για παράδειγμα, τους παρόχους υπηρεσιών ή τους προμηθευτές μας).

Σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα σας αναφέρονται μερικές φορές ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «προσωπικά δεδομένα» ή «προσωπικές πληροφορίες». Μπορεί επίσης μερικές φορές να γίνει αναφορά συλλογικά στον χειρισμό, στη συλλογή, στην προστασία και στην αποθήκευση/φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή σε οποιαδήποτε ανάλογη ενέργεια ως «επεξεργασία» αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Για τους σκοπούς αυτής της δήλωσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν εσάς, με τις οποίες εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και οι οποίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνσή σας ή τον αριθμό ταυτότητάς σας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και e-mail, κ.ά, τα οποία συλλέγουμε μέσω δικών μας Cookies και τα οποία χρησιμοποιούμε για στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς βελτιστοποίησης των υπηρεσιών μας και για τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου. Όποια επιπλέον πληροφορία περιέλθει στην Dream Pool με δική σας καταχώρηση δηλώνουμε ρητά ότι δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους συναινέσατε.

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή προσωρινά και μεταδίδονται στον server μας, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας δεν συλλέγει πληροφορίες και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα Cookies για τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και τους συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του ιστοτόπου μας, καθώς και την IP διεύθυνση της συσκευής σας. Με την περιήγησή σας στον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών με τη χρήση των Cookies, μπορείτε, ωστόσο, να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας μέσω των ειδικών ρυθμίσεων του site μας για τα Cookies.

Ειδικότερα ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τα κατωτέρω:

-στην Google, κυρίως για την παροχή της υπηρεσίας Google Analytics
-σε service providers για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των πελατών μας, την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση αυτής
-σε κρατικές υπηρεσίες και δημόσιες αρχές, ρυθμιστικά όργανα και υπηρεσίες επιβολής, για σκοπούς συμμόρφωσης με έγκυρη και εγκεκριμένη αίτηση, συμπεριλαμβανομένης δικαστικής απόφασης ή άλλης έγκυρης νομικής διαδικασίας, για την προστασία από απάτες και για συναφείς σκοπούς ασφαλείας
-σε τρίτο μέρος στο οποίο μπορεί να εκχωρήσουμε ή να αναθέσουμε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας
-όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνουμε από τους (υφιστάμενους και δυνητικούς ) πελάτες μας αυτοπροσώπως ή μέσω του εκπροσώπου τους ή μέσω των εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας μας, όπως την ιστοσελίδα μας, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί τους.

Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον κάθε σκοπό που τα συλλέγει, ούτε και θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση εκ μέρους μας κάποιας υπηρεσίας, την παροχή της οποίας έχετε ζητήσει και σχετίζεται με τη μεταξύ μας σύμβαση κατασκευής πισίνας ή πώλησης εξοπλισμού, ή αν η επεξεργασία από τρίτον είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας, ή αν έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας, ή/και όταν ο νόμος το επιτάσσει (πχ προς εκτέλεση κάποιας δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας κτλ.).

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποια νομική βάση

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με το νόμο προστασίας δεδομένων για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

1. Για την εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να προσφέρουμε υπηρεσίες δυνάμει των συμβάσεων, αλλά και να μπορούμε να ολοκληρώνουμε τη διαδικασία αποδοχής μας ώστε να συνάπτουμε συμβάσεις με υποψήφιους πελάτες.

Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τις απαιτήσεις για κάθε υπηρεσία και οι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους σχετικούς σκοπούς.

2. Για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

Υπάρχουν ορισμένες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς νόμους που είναι εφαρμοστέοι σε εμάς (π.χ. Φορολογική Νομοθεσία). Υπάρχουν επίσης διάφορες εποπτικές αρχές (κεντρική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση κλπ) των οποίων τους νόμους και τους κανονισμούς οφείλουμε να εφαρμόζουμε. Τέτοιες υποχρεώσεις και απαιτήσεις μας επιβάλλουν τις απαραίτητες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ελέγχους, επαλήθευση ταυτότητας, συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, υποχρεώσεις αναφοράς της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας και ελέγχους.

3. Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Έννομο συμφέρον υπάρχει όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας. Αλλά, ακόμα και τότε, δεν θα πρέπει να αντιτίθεται αθέμιτα σε αυτό που είναι ορθό και καλύτερο για σας. Τα παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης (κάμερες κλειστού κυκλώματος – CCTV), για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών ή απάτης.
 • Διαχείριση κινδύνων της εταιρείας.

4. Επειδή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία (εκτός από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω), η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Περαιτέρω, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας αποστείλουμε στοχευμένες δραστηριότητες μάρκετινγκ σχετικά με τις υπηρεσίες μας που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μόνο σε περίπτωση που έχετε ζητήσει ρητά και / ή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να λάβετε τέτοιες ενημερώσεις από εμάς. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματα (sms).

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Οι πληροφορίες που συλλέγονται διατηρούνται για μία περίοδο δύο ετών ή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον κάθε σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, εκτός αν ο νόμος απαιτεί να τα διατηρούμε για μεγαλύτερο διάστημα

Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:

  • Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα web μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας (www.dreampool.gr).
  • Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς.
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών.
  • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας [γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»] όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο  Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Θα σας ειδοποιούμε δεόντως όταν κάνουμε αλλαγές στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα τροποποιούμε την ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας συνιστούμε, ωστόσο, να επανεξετάζετε αυτή τη δήλωση περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

© copyright 2019 Dreampool | Made with by DMH